Máy nén khí Ceccato

(34)
Xem dạng lưới

Máy nén khí Ceccato CSM 7,5/8 BX

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHCSM MAXI Versione Compressore su BasamentoCSM 7,5/8 BX87,54565810650975 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 7,5/10 BX

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHCSM MAXI Versione Compressore su BasamentoCSM 7,5/10 BX107,53865810650975 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 8/10 BX

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHCSM MAXI Versione Compressore su BasamentoCSM 8/10 BX1086066810650975 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato CSM SM 10/10 BX

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHCSM MAXI Versione Compressore su BasamentoCSM 10/10 BX8105566810650975 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 10/13 BX

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHCSM MAXI Versione Compressore su BasamentoCSM 10/13 BX13103366810650975 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 15/8 BX

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHCSM MAXI Versione Compressore su BasamentoCSM 15/8 BX8158668810650975 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato CSM SM 15/10 BX

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHCSM MAXI Versione Compressore su BasamentoCSM 15/10 BX10157968810650975 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 15/13 BX

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHCSM MAXI Versione Compressore su BasamentoCSM 15/13 BX13155368810650975 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 20/8 BX

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHCSM MAXI Versione Compressore su BasamentoCSM 20/8 BX82010569810650975 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato CSM 20/10BX

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHCSM MAXI Versione Compressore su BasamentoCSM 20/10BX10209969810650975 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 20/13 BX

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHCSM MAXI Versione Compressore su BasamentoCSM 20/13 BX13207169810650975 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 7,5/8 X-500

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHCSM MAXI Versione Compressore su Serbatoio -  500 IT 2CSM 7,5/8 X-50087,5456519356201463 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 7,5/10 X-500

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHCSM MAXI Versione Compressore su Serbatoio -  500 IT 2CSM 7,5/10 X-500107,5386519356201463 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 10/8 X-500

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHCSM MAXI Versione Compressore su Serbatoio -  500 IT 2CSM 10/8 X-500810606619356201463 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato CSM 10/10 X-500

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHCSM MAXI Versione Compressore su Serbatoio -  500 IT 2CSM 10/10 X-5001010556619356201463 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 10/13 X-500

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHCSM MAXI Versione Compressore su Serbatoio -  500 IT 2CSM 10/13 X-5001310336619356201463 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 15/8 X-500

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHCSM MAXI Versione Compressore su Serbatoio -  500 IT 2CSM 15/8 X-500815866819356201463 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 15/10 X-500

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHCSM MAXI Versione Compressore su Serbatoio -  500 IT 2CSM 15/10 X-5001015796819356201463 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 15/13 X-500

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHCSM MAXI Versione Compressore su Serbatoio -  500 IT 2CSM 15/13 X-5001315536819356201463 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 20/8 X-500

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHCSM MAXI Versione Compressore su Serbatoio -  500 IT 2CSM 20/8 X-5008201056919356201463 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 20/10 X-500

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHCSM MAXI Versione Compressore su Serbatoio -  500 IT 2CSM 20/10 X-5001020996919356201463 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 20/13 X-500

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHCSM MAXI Versione Compressore su Serbatoio -  500 IT 2CSM 20/13 X-5001320716919356201463 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 7,5/8 DX-500

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHM MAXI  Versione Dry Compressore - Serbatoio - Essiccatore -  500 IT 1  2CSM 7,5/8 DX-50087,5456519356201463 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 7,5/10 DX-500

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHM MAXI  Versione Dry Compressore - Serbatoio - Essiccatore -  500 IT 1  2CSM 7,5/10 DX-500107,5386519356201463 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 10/8 DX-500

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHM MAXI  Versione Dry Compressore - Serbatoio - Essiccatore -  500 IT 1  2CSM 10/8 DX-500810606619356201463 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 10/10 DX-500

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHM MAXI  Versione Dry Compressore - Serbatoio - Essiccatore -  500 IT 1  2CSM 10/10 DX-5001010556619356201463 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 10/13 DX-500

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHM MAXI  Versione Dry Compressore - Serbatoio - Essiccatore -  500 IT 1  2CSM 10/13 DX-5001310336619356201463 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 15/8 DX-500

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHM MAXI  Versione Dry Compressore - Serbatoio - Essiccatore -  500 IT 1  2CSM 15/8 DX-500815866819356201463 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 15/10 DX-500

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHM MAXI  Versione Dry Compressore - Serbatoio - Essiccatore -  500 IT 1  2CSM 15/10 DX-5001015796819356201463 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 15/13 DX-500

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHM MAXI  Versione Dry Compressore - Serbatoio - Essiccatore -  500 IT 1  2CSM 15/13 DX-5001315536819356201463 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 20/8 DX-500

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHM MAXI  Versione Dry Compressore - Serbatoio - Essiccatore -  500 IT 1  2CSM 20/8 DX-5008201056919356201463 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 20/10 DX-500

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWHM MAXI  Versione Dry Compressore - Serbatoio - Essiccatore -  500 IT 1  2CSM 20/10 DX-5001020996919356201463 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Ceccato SM 20/13 DX-500

ModelÁp suất (bar)Công suất (HP)Lưu lượng (m3/h)Độ ồn (dB)Kích thước (mm)LWH MAXI  Versione Dry Compressore - Serbatoio - Essiccatore -  500 IT 1  2CSM 20/13 DX-5001320716919356201463 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Ceccato CSM Mini 3 - 7,5HP

T E C HNI C A L  D A T A(IN COMPLIANCE  WITH ISO 1217 AND CAGI PNEUROP)TypeÁp suấtbarCông suấtHPLưu lượng      m3/hĐộ ồndB(A) Kích thướcDài x rộng x cao gas  KgBase Mounted CompressorCSM 3 B* MINI103   14,461620    605      9503/4”99CSM 4 B  MINI104  ...

0

Bảo hành : 12 tháng