Máy nén khí Buma

(51)
Xem dạng lưới

Máy nén khí trục vít Buma BWD355

MODELPowerVolumePressureLub.Vol.Cooling WaterOutletLxWxH (mm)Net weight(KW)(HP)(m3/min)(Bar)(L)Capacity (m3/h)Dia. (Kg)BWD35535548064.5722030DN1254200x2250x2150680062.2856.01048.613 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BWD315

MODELPowerVolumePressureLub.Vol.Cooling WaterOutletLxWxH (mm)(KW)(HP)(m3/min)(Bar)(L)Capacity (m3/h)Dia. BWD31531540057.6722026DN1254200x2250x2150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BWD250

MODELPowerVolumePressureLub.Vol.Cooling WaterOutletLxWxH (mm)(KW)(HP)(m3/min)(Bar)(L)Capacity (m3/h)Dia. BWD25025034043.5716020.4DN1003200x1980x1950 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BWD220

MODELPowerVolumePressureLub.Vol.Cooling WaterOutletLxWxH (mm)(KW)(HP)(m3/min)(Bar)(L)Capacity (m3/h)Dia. BWD22022030036.0712018DN1002800x1700x1950 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BWD200

MODELPowerVolumePressureLub.Vol.Cooling WaterOutletLxWxH (mm)(KW)(HP)(m3/min)(Bar)(L)Capacity (m3/h)Dia. BWD20020028034.3712015.6DN1002800x1700x1950 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BWD185

MODELPowerVolumePressureLub.Vol.Cooling WaterOutletLxWxH (mm)(KW)(HP)(m3/min)(Bar)(L)Capacity (m3/h)Dia. BWD18518512032.079713.2DN802800x1700x1950 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BWD160

MODELPowerVolumePressureLub.Vol.Cooling WaterOutletLxWxH (mm)(KW)(HP)(m3/min)(Bar)(L)Capacity (m3/h)Dia. BWD16016022028.079712DN802600x1700x1950 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BWD132

MODELPowerVolumePressureLub.Vol.Cooling WaterOutletLxWxH (mm)(KW)(HP)(m3/min)(Bar)(L)Capacity (m3/h)Dia. BWD13213218023.578511DN802500x1700x1750 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BWD110

MODELPowerVolumePressureLub.Vol.Cooling WaterOutletLxWxH (mm)(KW)(HP)(m3/min)(Bar)(L)Capacity (m3/h)Dia. BWD11011015021.078510.2DN802500x1700x1750 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BWD90

MODELPowerVolumePressureLub.Vol.Cooling WaterOutletLxWxH (mm)(KW)(HP)(m3/min)(Bar)(L)Capacity (m3/h)Dia. BWD909012516.37707.82100x1300x1840 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BWD75

MODELPowerVolumePressureLub.Vol.Cooling WaterOutletLxWxH (mm)(KW)(HP)(m3/min)(Bar)(L)Capacity (m3/h)Dia. BWD757510013.57556.6G2"2100x1300x1580 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BWD55

MODELPowerVolumePressureLub.Vol.Cooling WaterOutletLxWxH (mm)(KW)(HP)(m3/min)(Bar)(L)Capacity (m3/h)Dia. BWD55557510.37554.8G2"2100x1300x1580 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFD355

MODELPowerVolumePressureLub.Vol.OutletLxWxH (mm)Net weight(KW)(HP)(m3/min)(Bar)(L)Dia. (Kg)BFD35535548064.57220DN1254200x2250x2150680062.2856.01048.613 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFD315

MODELPowerVolumePressureLub.Vol.OutletLxWxH (mm)(KW)(HP)(m3/min)(Bar)(L)Dia. BFD31531540057.67220DN1254200x2250x2150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFD250

MODELPowerVolumePressureLub.Vol.OutletLxWxH (mm)(KW)(HP)(m3/min)(Bar)(L)Dia. BFD25025034043.571603200x1980x220 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFD220

MODELPowerVolumePressureLub.Vol.OutletLxWxH (mm)(KW)(HP)(m3/min)(Bar)(L)Dia. BFD22022030036.073200x1980x220 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFD200

MODELPowerVolumePressureLub.Vol.OutletLxWxH (mm)(KW)(HP)(m3/min)(Bar)(L)Dia. BFD20020028034.37120DN100 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFD185

MODELPowerVolumePressureLub.Vol.OutletLxWxH (mm)(KW)(HP)(m3/min)(Bar)(L)Dia. BFD18518512032.072800x1700x1950 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFD160

MODELPowerVolumePressureLub.Vol.OutletLxWxH (mm)(KW)(HP)(m3/min)(Bar)(L)Dia. BFD16016022028.07972600x1700x1950 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFD132

MODELPowerVolumePressureLub.Vol.OutletLxWxH (mm)(KW)(HP)(m3/min)(Bar)(L)Dia. BFD13213218023.57 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFD110(7bar)

MODELPowerVolumePressureLub.Vol.OutletLxWxH (mm)(KW)(HP)(m3/min)(Bar)(L)Dia. BFD11011015021.0785DN802500x1700x1750 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFD90(7bar)

MODELPowerVolumePressureLub.Vol.OutletLxWxH (mm)(KW)(HP)(m3/min)(Bar)(L)Dia. BFD909012516.37702100x1300x1840 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFD75(7bar)

MODELPowerVolumePressureLub.Vol.OutletLxWxH (mm)(KW)(HP)(m3/min)(Bar)(L)Dia. BFD757510013.57 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFD55 (7bar)

MODELPowerVolumePressureLub.Vol.OutletLxWxH (mm)(KW)(HP)(m3/min)(Bar)(L)Dia. 6.285.7104.813BFD55557510.3755G2"2100x1300x1580 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFD37

MODELPowerVolumePressureLub.Vol.OutletLxWxH (mm)(KW)(HP)(m3/min)(Bar)(L)Dia. BFD3737506.5729G1-1/4"1650x1000x1350 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma HK461HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hCONDENSER  WATER FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box) kgDRAINm³/minm³/hcfmHLWkgHK461HP8461271980-1.11 1/2"9855506701251 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFB 75-13

ModelPowerCapacityMax Pressure*Lub.Vol.OutletWeightkWHPm3/mincfmbargpsig(L)Dia.KgLength: 1800 mm Breadth: 1300 mm Height: 1580 mmBFB 75-137510010.0035313.519655G2”2000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFB 75-10

ModelPowerCapacityMax Pressure*Lub.Vol.OutletWeightkWHPm3/mincfmbargpsig(L)Dia.KgLength: 1800 mm Breadth: 1300 mm Height: 1580 mmBFB 75-107510010.603741015055G2”2000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFB 75-8

ModelPowerCapacityMax Pressure*Lub.Vol.OutletWeightkWHPm3/mincfmbargpsig(L)Dia.KgLength: 1800 mm Breadth: 1300 mm Height: 1580 mmBFB 75-87510012.00424811655G2”2000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFB 55-10

ModelPowerCapacityMax Pressure*Lub.Vol.OutletWeightkWHPm3/mincfmbargpsig(L)Dia.KgLength: 1800 mm Breadth: 1300 mm Height: 1580 mmBFB 55-1055758.703071014555G2”1900 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFB 45-13

ModelPowerCapacityMax Pressure*Lub.Vol.OutletWeightkWHPm3/mincfmbargpsig(L)Dia.KgLength: 1340 mm Breadth: 1000 mm Height: 1420 mmBFB 45-1345605.662001318626G1-1/4”1200 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFB 45-10

ModelPowerCapacityMax Pressure*Lub.Vol.OutletWeightkWHPm3/mincfmbargpsig(L)Dia.KgLength: 1340 mm Breadth: 1000 mm Height: 1420 mmBFB 45-1045606.312231014526G1-1/4”1200 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFB 45-8

ModelPowerCapacityMax Pressure*Lub.Vol.OutletWeightkWHPm3/mincfmbargpsig(L)Dia.KgLength: 1340 mm Breadth: 1000 mm Height: 1420 mmBFB 45-845607.50265811626G1-1/4”1200 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFB 37-13

ModelPowerCapacityMax Pressure*Lub.Vol.OutletWeightkWHPm3/mincfmbargpsig(L)Dia.KgLength: 1340 mm Breadth: 1000 mm Height: 1420 mmBFB 37-1337504.611631318626G1-1/4”850 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFB 37-10

ModelPowerCapacityMax Pressure*Lub.Vol.OutletWeightkWHPm3/mincfmbargpsig(L)Dia.KgLength: 1340 mm Breadth: 1000 mm Height: 1420 mmBFB 37-1037505.381901014526G1-1/4”850 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFB 37-8

ModelPowerCapacityMax Pressure*Lub.Vol.OutletWeightkWHPm3/mincfmbargpsig(L)Dia.KgLength: 1340 mm Breadth: 1000 mm Height: 1420 mmBFB 37-837506.20219811626G1-1/4”850 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFB 30-10

ModelPowerCapacityMax Pressure*Lub.Vol.OutletWeightkWHPm3/mincfmbargpsig(L)Dia.KgLength: 1200 mm Breadth: 900 mm Height: 1270 mmBFB 30-1030404.531601014521G1”830 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFB 30-8

ModelPowerCapacityMax Pressure*Lub.Vol.OutletWeightkWHPm3/mincfmbargpsig(L)Dia.KgLength: 1200 mm Breadth: 900 mm Height: 1270 mmBFB 30-830405.00176.5811621G1”830 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFB 22-10

ModelPowerCapacityMax Pressure*Lub.Vol.OutletWeightkWHPm3/mincfmbargpsig(L)Dia.KgLength: 1200 mm Breadth: 900 mm Height: 1270 mmBFB 22-1022303.031071014521G1”660 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFB 22-13

ModelPowerCapacityMax Pressure*Lub.Vol.OutletWeightkWHPm3/mincfmbargpsig(L)Dia.KgLength: 1200 mm Breadth: 900 mm Height: 1270 mmBFB 22-1322302.52891318621G1”660 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFB 22-8

ModelPowerCapacityMax Pressure*Lub.Vol.OutletWeightkWHPm3/mincfmbargpsig(L)Dia.KgLength: 1200 mm Breadth: 900 mm Height: 1270 mmBFB 22-822303.30116.5811621G1”660 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFB 18.5-13

ModelPowerCapacityMax Pressure*Lub.Vol.OutletWeightkWHPm3/mincfmbargpsig(L)Dia.KgLength: 1200 mm Breadth: 900 mm Height: 1270 mmBFB 18.5-1318.5252.20731318621G1”650 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFB 18.5-10

ModelPowerCapacityMax Pressure*Lub.Vol.OutletWeightkWHPm3/mincfmbargpsig(L)Dia.KgLength: 1200 mm Breadth: 900 mm Height: 1270 mmBFB 18.5-1018.5252.61921014521G1”650 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFB 30-13

ModelPowerCapacityMax Pressure*Lub.Vol.OutletWeightkWHPm3/mincfmbargpsig(L)Dia.KgLength: 1200 mm Breadth: 900 mm Height: 1270 mmBFB 30-1330403.621281318621G1”830 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFB 18.5-8

ModelPowerCapacityMax Pressure*Lub.Vol.OutletWeightkWHPm3/mincfmbargpsig(L)Dia.KgLength: 1200 mm Breadth: 900 mm Height: 1270 mmBFB 18.5-818.5252.97105811621G1”650 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFB 15-13

ModelPowerCapacityMax Pressure*Lub.Vol.OutletWeightkWHPm3/mincfmbargpsig(L)Dia.KgLength: 1100 mm Breadth: 750 mm Height: 950 mmBFB 15-1315201.73611318615G3/4”320 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFB 15-10

ModelPowerCapacityMax Pressure*Lub.Vol.OutletWeightkWHPm3/mincfmbargpsig(L)Dia.KgLength: 1100 mm Breadth: 750 mm Height: 950 mmBFB 15-101520270.61014515G3/4”320 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít Buma BFB 15-8

ModelPowerCapacityMax Pressure*Lub.Vol.OutletWeightkWHPm3/mincfmbargpsig(L)Dia.KgLength: 1100 mm Breadth: 750 mm Height: 950 mmBFB 15-815202.381811615G3/4”320 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12