Máy bơm khác

(232)
Xem dạng lưới

MÁY BƠM EBARA 150x100 FS2 KA 5110

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 100x80 FS4 GA 52.2

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 100x80 FS4 GA 51.5

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 80x65 FS4 KA 511

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 100x80 FS4 HA 53.7

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 100x80 FS4 JA 55.5

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 100x80 FS4 HCA 57.5

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 125x100 FS4 JCA 55.5

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY BƠM EBARA 125x100 FS4 JCA 57.5

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 125x100 FS4 JCA 511

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 125x100 FS4 KA 515

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 125x100 FS4 KA 518.5

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Ebara 125x100 FS4 LA 522

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 125x100 FS4 LA 530

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 150x125 FS4 KA 537

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 150x125 FS4 LA 545

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 150x125 FS4 LA 555

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 150x125 FS4 LA 575

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 150x100 FS4 NA 555

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 200x150 FS4 JA 518.5

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Ebara 200x150 FS4 JA 522

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 200x150 FS4 JA 530

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 200x150 FS4 JA 537

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 200x150 FS4 KA 545

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 200x150 FS4 NA 5110

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 200x150 FS4 LA 590

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 200x150 FS4 LA 575

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 200x150 FS4 KA 555

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 200x150 FS4 JA 515

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Ebara 200x150 FS4 HA 511

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 200x150 FS4 HA 57.5

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 200x150 FS4 HA 55.5

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 150x100 FS4 NA 590

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Ebara 150x100 FS4 NA 575

PRODUCT DESCRIPTIONĐặc tính kỹ thuật:– Bơm ly tâm trục ngang, rời trục- Buồng bơm bằng gang (FC/FCD)  – Cánh bơm bằng đồng (CAC406/BC6)– Bơm dung dịch có nhiệt độ từ -0oC đến +100oC– Công suất : từ 0.37kW đến 335kW– Tốc độ: 1500rpm hoặc 3000rpm– Lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm nước Koshin SEH-80X (2.9KW)

Model: SEH-80X Động cơ: Honda GX160 Dung tích xi lanh: 163CC Loại động cơ : 4 Thì làm mát bằng khí Công suất liên lục: 2.9 KW( 3.9HP) Công suất cực đại: 3.6 KW(4.8HP) Tốc độ: 3600v/p Nguyên liệu: Xăng Dung lượng bình xăng: 3.1 Lít Thời gian chạy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm nước Koshin SEH-50X (2.1KW)

Model: SEH-50X Động cơ: Honda GX120 Dung tích xi lanh: 118CC Loại động cơ : 4 Thì làm mát bằng khí Công suất liên lục: 2.1 KW( 2.8HP) Công suất cực đại: 2.6 KW(3.4HP) Tốc độ: 3600v/p Nguyên liệu: Xăng Dung lượng bình xăng: 2 Lít Thời gian chạy liên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm Koshin SEV-80X (3.1KW)

Model: SERM-50V Động cơ: Koshin K180 Dung tích xi lanh: 179CC Loại động cơ : 4 Thì làm mát bằng khí Công suất liên lục: 3.1 KW( 4.1HP) Tốc độ: 3600v/p Nguyên liệu: Xăng Dung lượng bình xăng: 3.6 Lít Thời gian chạy liên tục: 1.6 giờ Tổng cột áp: 25m ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm nước KOSHIN SEV-50X

- Model: Koshin SEV-50X - Đường kính ống hút/xả: Ø 50mm (2 ") - Độ đẩy cao: 25 m - Độ sâu hút tối đa: 8 m - Công suất bơm: 620 lít/phút - Ren nối: Ren ngoài ống - Kiểu động cơ: Koshin K180 - Loại động cơ: động cơ xăng 4 kỳ làm mát bằng không khí - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Hút Chân Không ASADA WV220

I. MỤC ĐÍCH:Hút chân không và làm khô hệ thống máy lạnh xe cộ, máy lạnh cỡ lớn, máy lạnh trung tâm, hệ thống máy điều hòa văn phòng v.v...II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG1. Tay cầm:Tay cầm thuận tiện, chắc chắn giúp di chuyển dễ dàng.2. Đầu Tiếp:Đầu tiếp có kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Hút Chân Không ASADA WV241

I.MỤC ĐÍCH:Hút chân không và làm khô hệ thống máy lạnh xe cộ, máy lạnh cỡ lớn, máy lạnh trung tâm, hệ thống máy điều hòa văn phòng v.v…ĐẶC ĐIỂM CHUNGTay cầm:Tay cầm thuận tiện, chắc chắn giúp di chuyển dễ dàng.Đầu Tiếp:Đầu tiếp có kích thước lớn 1/4” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Bơm Hút Chân Không ASADA WV261

I.MỤC ĐÍCH:Hút chân không và làm khô hệ thống máy lạnh xe cộ, máy lạnh cỡ lớn, máy lạnh trung tâm, hệ thống máy điều hòa văn phòng v.v...II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG1. Tay cầm:Tay cầm thuận tiện, chắc chắn giúp di chuyển dễ dàng.2. Đầu Tiếp:Đầu tiếp có kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm nước Tomikama HLC 20XT

MODEL:Tomikama 20XT Công suất: 6.5 HP Tỉ số nén: 8.5 : 1 Nhiên liệu: xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên Đường kính ống: 50 mm Kiểu lọc gió: lọc khô, lọc dầu Kiểu điều tốc: cơ khí Lưu lượng nước: 30 m³/ giờ Độ hút sâu: 7 m Cột áp: 23 m Chiều ...

3400000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm nước Tomikama HLC 30XT

MODEL: Tomikama 30XT Công suất: 6.5 HP Tỉ số nén: 8.5 : 1 Nhiên liệu: xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên Đường kính ống: 80 mm Kiểu lọc gió: lọc khô, lọc dầu Kiểu điều tốc: cơ khí Lưu lượng nước: 30 m³/ giờ Độ hút sâu: 7 m Cột áp: 28 m Chiều ...

3600000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm hỏa tiễn Oshima 5.5HP 4OS8/29

Thông số Kỹ thuật máy bơm hỏa tiễn Oshima 5.5HP 4OS8/29Model: 4OS8/29Công suất: 5.5 HPKích cỡ thân bơm: 4 inchLưu lượng tối ưu: 8 m3/hSố lượng cánh quạt: 29Điện áp: 380V ...

8250000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm hỏa tiễn Oshima 5.5HP 4OS16/16

Thông số Kỹ thuật máy bơm hỏa tiễn Oshima 5.5HP 4OS16/16Model: HP 4OS16/16Công suất: 5.5 HPKích cỡ thân bơm: 4 inchLưu lượng tối ưu: 16 m3/hSố lượng cánh quạt: 16Điện áp: 380V ...

8150000

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm hỏa tiễn Oshima 5.5HP 4OS12/20

Thông số Kỹ thuật máy bơm hỏa tiễn Oshima 5.5HP 4OS12/20Model: 4OS12/20Công suất: 5.5 HPKích cỡ thân bơm: 4 inchLưu lượng tối ưu: 12 m3/hSố lượng cánh quạt: 20Điện áp: 380V ...

7414952

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm hỏa tiễn Oshima 5.5HP 4OS10/22

Thông số Kỹ thuật máy bơm hỏa tiễn Oshima 5.5HP 4OS10/22Model: 4OS10/22Công suất: 5.5 HPKích cỡ thân bơm: 4 inchLưu lượng tối ưu: 10 m3/hSố lượng cánh quạt: 22Điện áp: 380V ...

7414952

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm hỏa tiễn Oshima 3HP 4OS8/17

Thông số Kỹ thuật máy bơm hỏa tiễn Oshima 3HP 4OS8/17Model: 4OS8/17Công suất: 3 HPKích cỡ thân bơm: 4 inchLưu lượng tối ưu: 8 m3/hSố lượng cánh quạt: 17Điện áp: 220V ...

5229232

Bảo hành : 12 tháng