Máy bơm Mastra

(17)
Xem dạng lưới

Bơm giếng thả R95-VC-09-(Ơ 49)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-VC-09-(Ơ 49) 220 1/0.75 6M-28M 1m3  6m3 ...

3800000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-BF-09-(Ơ49)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-BF-09-(Ơ49) 220 1.5/1.1 24 m-71 m 1 m3- 7 m3 ...

4050000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-DF-08-(ơ 60)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-DF-08-(ơ 60) 220-380V 2/1.5 27 m- 56 m 1 m3- 10 m3 ...

4650000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-BF-13-(Ơ49)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-BF-13-(Ơ49) 220-380V 2/1.5 100 m- 40 m 1m3- 7m3 ...

4750000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm thả giếng R95-VC-16

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-VC-16 220 2/1.5 16m-46m 1m3- 6m3 ...

4800000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-BF-18 - (Ơ 60)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-BF-18 - (Ơ 60) 220-380V 3/2.2 127 m -50 m 6 m3- 7 m3 ...

5600000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-DF-13-(ơ 60)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-DF-13-(ơ 60) 220-380V 3/2.2 89 m - 40 m 1 m3- 10 m3 ...

5650000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-VC-20

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-VC-20 220 1.5/2.2 60m-40m 1m3- 6m3 ...

5700000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-MA-13- (ơ 60)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-MA-13- (ơ 60) 380V 4/3 88 m- 40 m 1m3- 16m3 ...

6550000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-VC-24

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-VC-24 220-380V 4/3 65 m-165m 1m3- 6m3 ...

7250000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-BF-23

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-BF-23 220-380V 4/3 40 m-221 m 1m3- 7m3 ...

7350000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-DG-10-(ơ 60)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-DG-10-(ơ 60) 380V 4/3 44 m-28 m 12 m3- 20 m3 ...

7350000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-DR-17- (ơ 60)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-DR-17- (ơ 60) 380V 4/3 118 m - 59 m 1m3- 10m3 ...

7800000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-DG-14- (ơ 60)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-DG-14- (ơ 60) 380V 5.5/4 62 m-36m 12m3- 20m3 ...

8500000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-DF-24- (ơ 60)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-DF-24- (ơ 60) 380V 5.5/4 162 m-80m 1m3- 10m3 ...

8500000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-MA-17- (ơ 60)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-MA-17- (ơ 60) 380V 5.5/4 82 m-59 m 8 m3- 14 m3 ...

8800000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-DF-30 (ơ 60)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-DF-30 (ơ 60) 380V 7.5/5.5 96 m-190 m 1m3- 10m3 ...

10450000

Bảo hành : 12 tháng