Máy phát điện GESAN

(101)
Xem dạng lưới

Máy phát điện Gesan DPA/S 15 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 15 E LS 403D-15G Lerroy somer 12.750 14.125 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 15 E SC

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 15 E SC 403D-15G Sincro 12.750 14.125 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 15 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 15 E LS 403D-15G Lerroy somer 12.750 14.125 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 25 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 25 E LS 404D-22G Lerroy somer 20.000 22.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 25 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 25 E LS 404D-22G Lerroy somer 20.000 22.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 25 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 25 E AB 404D-22G ABB 20.250 22.750 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 25 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 25 E AB 404D-22G ABB 20.250 22.750 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 35 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 35 E AB 1103A-33G ABB 30.000 33.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 35 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 35 E AB 1103A-33G ABB 30.000 33.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 35 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 35 E LS 1103A-33G Lerroy somer 30.812 33.875 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 35 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 35 E LS 1103A-33G Lerroy somer 30.812 33.875 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 45 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 45 E LS 1103A-33TG1 Lerroy somer 35.000 45.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 45 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 45 E LS 1103A-33TG1 Lerroy somer 40.000 45.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 45 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 45 E AB 1103A-33TG1 ABB 45.000 49.500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 50 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 50 E AB 1103A-33TG1 ABB 45.000 49.500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 50 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 50 E AB 1103A-33TG1 ABB 45.000 49.500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 50 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 50 E LS 1103A-33TG1 Lerroy somer 45.000 49.625 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 50 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 50 E LS 1103A-33TG1 Lerroy somer 45.000 49.625 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 65 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 65 E AB 1103A-33TG2 ABB 60.000 66.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 65 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 65 E LS 1103A-33TG2 Lerroy somer 60.000 66.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 65 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 65 E AB 1103A-33TG2 ABB 60.000 66.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 65 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 65 E LS 1103A-33TG2 Lerroy somer 60.000 66.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 90 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 90 E LS 1104A-44TG2 Lerroy somer 80.000 88.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 90 E ME

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 90 E ME 1104A-44TG2 Meccalte 80.000 88.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 90 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 90 E LS 1104A-44TG2 Lerroy somer 80.000 88.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 90 E ME

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 90 E ME 1104A-44TG2 Meccalte 80.000 88.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 110 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 110 E AB 1104C-44TAG2 ABB 100.000 110.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan PA/S 110 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 110 E LS 1104C-44TAG2 Lerroy somer 100.000 110.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 110 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 110 E AB 1104C-44TAG2 ABB 100.000 110.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 110 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 110 E LS 1104C-44TAG2 Lerroy somer 100.000 110.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 110 E ME

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 110 E ME 1104C-44TAG2 Meccalte 100.000 110.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 150 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 150 E LS 1006 TAG Lerroy somer 135.000 150.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 150 E ME

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 150 E ME 1006 TAG Meccalte 136.000 150.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 220 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 220 E LS 1306C E87TAG3 Lerroy somer 200.000 223.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 275 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 275 E LS 1306C E87TAG6 Lerroy somer 250.000 275.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 400 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 400 E LS 2206A E13TAG2 Lerroy somer 355.000 406.250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 450 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 450 E LS 2206A E13TAG3 Lerroy somer 410.000 450.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 500 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 500 E LS 2506A-E15TAG1 Lerroy somer 455.000 500.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 550 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 550 E LS 2506A-E15TAG2 Lerroy somer 500.000 561.250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 700 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 700 E LS 2806A-E18TAG2 Lerroy somer 650.000 700.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 800 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 800 E LS 4006-23 TAG2A Lerroy somer 725.000 800.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 900 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 900 E LS 4006-23 TAG3A Lerroy somer 800.000 900.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 1000 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 1000 E LS 4008 TAG1A Lerroy somer 905.000 996.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 1100 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 1100 E LS 4008 TAG2A Lerroy somer 1,000.000 1,100.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 275 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 275 E LS 6R1600G10/70 Lerroy somer 250.000 275.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 275 E ME

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 275 E ME 6R1600G10/70 Meccalte 250.000 275.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 300 E LS

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 300 E LS 6R1600G10/70 Lerroy somer 275.075 300.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DTA/S 300 E ME

Model MTU Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DTA/S 300 E ME 6R1600G10/70 Meccalte 275.075 303.825 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

123
TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội