Máy sấy khí HERTZ

(49)
Xem dạng lưới

Máy sấy khí cao áp Hertz HK33HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROP barDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box)DRAINI/minm³/hcfmHLWkgHK33HP54833191000.253/8”530.01460500360301 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK38HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROP barDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box)DRAINI/minm³/hcfmHLWkgHK38HP63138223700.253/8”520.02460500360351 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK54HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROP barDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box)DRAINI/minm³/hcfmHLWkgHK54HP89654323400.253/8”530.03460500360351 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK87HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROP barDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box)DRAINI/minm³/hcfmHLWkgHK87HP144487513700.283/4”520.02495675405551 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK135HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROP barDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box)DRAINI/minm³/hcfmHLWkgHK135HP2241135793400.353/4”510.05495675405551 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK190HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROP barDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box)DRAINI/minm³/hcfmHLWkgHK190HP31541901124100.583/4”530.06495675405551 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK218HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROP barDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box)DRAINI/minm³/hcfmHLWkgHK218HP36192181288000.663/4”580.08495675405601 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK256HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROP barDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box)DRAINI/minm³/hcfmHLWkgHK256HP42502561519800.81”590.13710675485851 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK355HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROP barDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box)DRAINI/minm³/hcfmHLWkgHK355HP58933552099801.11”630.16710675485951 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK412HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROP barDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box)DRAINI/minm³/hcfmHLWkgHK412HP68394122429801.31”630.22710675485951 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK577HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hCONDENSER  WATER FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box) kgDRAINm³/minm³/hcfmHLWkgHK577HP10577339980-1.31 1/2"12356957451651 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK705HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hCONDENSER  WATER FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box) kgDRAINm³/minm³/hcfmHLWkgHK705HP12705415980-1.41 1/2"12356957452151 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK904HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hCONDENSER  WATER FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box) kgDRAINm³/minm³/hcfmHLWkgHK904HP159045322250-1.91 1/2"12356957452351 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK1149HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hCONDENSER  WATER FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box) kgDRAINm³/minm³/hcfmHLWkgHK1149HP1911496762250-2.42 1/2"14407008002802* ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK1305HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hCONDENSER  WATER FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box) kgDRAINm³/minm³/hcfmHLWkgHK1305HP2213057682250-2.62 1/2"14407008002802 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK1648HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hCONDENSER  WATER FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box) kgDRAINm³/minm³/hcfmHLWkgHK1648HP2716489692250-2.62 1/2"14407008003252 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK1873HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hCONDENSER  WATER FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box) kgDRAINm³/minm³/hcfmHLWkgHK1873HP31187311025000-32 1/2"153511209754352 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK2309HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hCONDENSER  WATER FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box) kgDRAINm³/minm³/hcfmHLWkgHK2309HP382309135848000.74.32 1/2"153511209754352 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HK2444HP

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOW m³/hCONDENSER  WATER FLOW m³/hPOWER kwFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)WEIGHT (with box) kgDRAINm³/minm³/hcfmHLWkgHK2444HP412444143870001.052 1/2"153511209754902 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD15

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROPDIMENSIONS (mm)I/minm³/hcfmm³/hkWbarHLWH1W1H2W2HRD15183116.51000.251/2"520.01460500360255180315105 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD20

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROPDIMENSIONS (mm)I/minm³/hcfmm³/hkWbarHLWH1W1H2W2HRD20264169.51000.251/2"530.01460500360255180315105 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD30

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROPDIMENSIONS (mm)I/minm³/hcfmm³/hkWbarHLWH1W1H2W2HRD3048029173700.251/2"520.02460500360255180315105 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HRD50

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROPDIMENSIONS (mm)I/minm³/hcfmm³/hkWbarHLWH1W1H2W2HRD507324425.83400.251/2"530.03460500360255180315105 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HRD70

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROPDIMENSIONS (mm)I/minm³/hcfmm³/hkWbarHLWH1W1H2W2HRD70114068403700.283/4"520.02495675405355235440150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD100

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROPDIMENSIONS (mm)I/minm³/hcfmm³/hkWbarHLWH1W1H2W2HRD100162097573400.353/4"510.05495675405355235440150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz RD130

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROPDIMENSIONS (mm)I/minm³/hcfmm³/hkWbarHLWH1W1H2W2HRD130222013378.24100.583/4"530.06495675405355235440150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD160

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROPDIMENSIONS (mm)I/minm³/hcfmm³/hkWbarHLWH1W1H2W2HRD160258015591.18000.663/4"580.08495675405355235440150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD220

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROPDIMENSIONS (mm)I/minm³/hcfmm³/hkWbarHLWH1W1H2W2HRD22036002161279800.811/4"590.13710675485535180640285 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy sấy khí cao áp Hertz HRD270

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROPDIMENSIONS (mm)I/minm³/hcfmm³/hkWbarHLWH1W1H2W2HRD2704500270158.89801.111/4"630.16710675485535180640285 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD330

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPNOISE dBPR DROPDIMENSIONS (mm)I/minm³/hcfmm³/hkWbarHLWH1W1H2W2HRD3305400324190.59801.311/4"630.22710675485535180640285 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD430

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWCONDENSER WATER FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)m3/minm³/hcfmm³/hm3/hkwbarHLWH1W1H2HRD4307.2432254.1980-1.11" 1/2985550670915100985 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy sấy khí thấp áp Hertz HRD500

TYPEFLOW (*)CONDENSER AIR FLOWCONDENSER WATER FLOWPOWERFITTINGS (**) BSPDIMENSIONS (mm)m3/minm³/hcfmm³/hm3/hkwbarHLWH1W1H2HRD5008.4504296.5980-1.32"123569574511351001235 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

12
Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Quận 10