>

Cân kỹ thuật đa năng

(39)
Xem dạng lưới

Cân kỹ thuật AND EK-600i

- Khả năng cân: 600 x 0.1g - Đơn vị cân: g, av, oz, ib, ozt, dwt, ct, mom, GN, tl - Cân đếm: + Số sản phẩm đếm lớn nhất: 6000 cái + Đơn vị đếm nhỏ nhất: 0.1g + Số sản phẩm trên một mẫu đếm: 5, 10, 25, 50 or 100 pieces - Độ tuyến tính: ±0.1g    - Sai ...

8400000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật AND EK-120i

- Khả năng cân: 120 x 0.01g- Đơn vị cân: g, av, oz, ib, ozt, dwt, ct, mom, GN, tl- Cân đếm:+ Số sản phẩm đếm lớn nhất: 12,000 cái+ Đơn vị đếm nhỏ nhất: 0.01g+ Số sản phẩm trên một mẫu đếm: 5, 10, 25, 50 or 100 pieces- Độ tuyến tính: ±0.01g    - Sai ...

7500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật AND EK-1200i

- Khả năng cân: 1200 x 0.1g- Đơn vị cân: g, av, oz, ib, ozt, dwt, ct, mom, GN, tl- Cân đếm:+ Số sản phẩm đếm lớn nhất: 12000 cái+ Đơn vị đếm nhỏ nhất: 0.1g+ Số sản phẩm trên một mẫu đếm: 5, 10, 25, 50 or 100 pieces- Độ tuyến tính: ±0.1g    - Sai số: ...

9500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật AND EK-200i

- Khả năng cân: 200 x 0.01g- Đơn vị cân: g, av, oz, ib, ozt, dwt, ct, mom, GN, tl- Cân đếm:+ Số sản phẩm đếm lớn nhất: 20,000 cái+ Đơn vị đếm nhỏ nhất: 0.01g+ Số sản phẩm trên một mẫu đếm: 5, 10, 25, 50 or 100 pieces- Độ tuyến tính: ±0.01g    - Sai ...

7900000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật AND EK-300i

- Khả năng cân: 300 x 0.01g- Đơn vị cân: g, av, oz, ib, ozt, dwt, ct, mom, GN, tl- Cân đếm:+ Số sản phẩm đếm lớn nhất: 30,000 cái+ Đơn vị đếm nhỏ nhất: 0.01g+ Số sản phẩm trên một mẫu đếm: 5, 10, 25, 50 or 100 pieces- Độ tuyến tính: ±0.02g    - Sai ...

8500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật AND EK-2000i

- Khả năng cân: 2000 x 0.1g - Đơn vị cân: g, av, oz, ib, ozt, dwt, ct, mom, GN, tl - Cân đếm: + Số sản phẩm đếm lớn nhất: 20000 cái + Đơn vị đếm nhỏ nhất: 0.1g + Số sản phẩm trên một mẫu đếm: 5, 10, 25, 50 or 100 pieces - Độ tuyến tính: ±0.1g     - ...

8500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật AND EK-410i

- Khả năng cân: 400 x 0.01g - Đơn vị cân: g, av, oz, ib, ozt, dwt, ct, mom, GN, tl - Cân đếm: + Số sản phẩm đếm lớn nhất: 40,000 cái + Đơn vị đếm nhỏ nhất: 0.01g + Số sản phẩm trên một mẫu đếm: 5, 10, 25, 50 or 100 pieces - Độ tuyến tính: ±0.02g     ...

8900000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật AND EK-3000i

- Khả năng cân: 3000 x 0.1g- Đơn vị cân: g, av, oz, ib, ozt, dwt, ct, mom, GN, tl- Cân đếm:+ Số sản phẩm đếm lớn nhất: 30000 cái+ Đơn vị đếm nhỏ nhất: 0.1g+ Số sản phẩm trên một mẫu đếm: 5, 10, 25, 50 or 100 pieces- Độ tuyến tính: ±0.2g    - Sai số: ...

8890000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật AND EK-610i

- Khả năng cân: 600 x 0.01g - Đơn vị cân: g, av, oz, ib, ozt, dwt, ct, mom, GN, tl - Cân đếm: + Số sản phẩm đếm lớn nhất: 60,000 cái + Đơn vị đếm nhỏ nhất: 0.01g + Số sản phẩm trên một mẫu đếm: 5, 10, 25, 50 or 100 pieces - Độ tuyến tính: ±0.02g     ...

9350000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật AND EK-4100i

- Khả năng cân: 4000 x 0.1g - Đơn vị cân: g, av, oz, ib, ozt, dwt, ct, mom, GN, tl - Cân đếm: + Số sản phẩm đếm lớn nhất: 40000 cái + Đơn vị đếm nhỏ nhất: 0.1g + Số sản phẩm trên một mẫu đếm: 5, 10, 25, 50 or 100 pieces - Độ tuyến tính: ±0.2g     - ...

9300000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật AND EK-6100i

- Khả năng cân: 6000 x 0.1g - Đơn vị cân: g, av, oz, ib, ozt, dwt, ct, mom, GN, tl - Cân đếm: + Số sản phẩm đếm lớn nhất: 60000 cái + Đơn vị đếm nhỏ nhất: 0.1g + Số sản phẩm trên một mẫu đếm: 5, 10, 25, 50 or 100 pieces - Độ tuyến tính: ±0.2g     - ...

9500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử kỹ thuật AND FX-120i

- Mức cân lớn nhất: 122 g - Mức cân nhỏ nhất: 0.001 g - Chế độ đếm: + Đơn vị cân nhỏ nhất: 0.001 g + Lựa chọn số sản phẩm đếm : 5, 10, 25, 50, 100 cái - Tỷ lệ phần trăm: + Nhỏ nhất  100% / 0.100 g + Lớn nhất 100% display: 0.01 %, 0.1 %, 1 % - Độ lặp ...

13500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử kỹ thuật AND FX-1200i

- Mức cân lớn nhất: 1220 g - Mức cân nhỏ nhất: 0.01 g - Chế độ đếm: + Đơn vị cân nhỏ nhất: 0.01 g + Lựa chọn số sản phẩm đếm : 5, 10, 25, 50, 100 cái - Tỷ lệ phần trăm: + Nhỏ nhất  100% / 1.00 g + Lớn nhất 100% display: 0.01 %, 0.1 %, 1 % - Độ lặp ...

13500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử kỹ thuật AND FX-200i

- Mức cân lớn nhất: 200 g - Mức cân nhỏ nhất: 0.001 g - Chế độ đếm: + Đơn vị cân nhỏ nhất: 0.001 g + Lựa chọn số sản phẩm đếm : 5, 10, 25, 50, 100 cái - Tỷ lệ phần trăm: + Nhỏ nhất  100% / 0.100 g + Lớn nhất 100% display: 0.01 %, 0.1 %, 1 % - Độ lặp ...

14500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử kỹ thuật AND FX-300i

- Mức cân lớn nhất: 300 g- Mức cân nhỏ nhất: 0.001 g- Chế độ đếm:+ Đơn vị cân nhỏ nhất: 0.001 g+ Lựa chọn số sản phẩm đếm : 5, 10, 25, 50, 100 cái- Tỷ lệ phần trăm:+ Nhỏ nhất  100% / 0.100 g+ Lớn nhất 100% display: 0.01 %, 0.1 %, 1 %- Độ lặp lại ( độ ...

15300000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử kỹ thuật AND FX-3000i

- Mức cân lớn nhất: 3200 g- Mức cân nhỏ nhất: 0.01 g- Chế độ đếm:+ Đơn vị cân nhỏ nhất: 0.01 g+ Lựa chọn số sản phẩm đếm : 5, 10, 25, 50, 100 cái- Tỷ lệ phần trăm:+ Nhỏ nhất  100% / 1.00 g+ Lớn nhất 100% display: 0.01 %, 0.1 %, 1 %- Độ lặp lại ( độ ...

15380000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử kỹ thuật AND FX-500i

- Mức cân lớn nhất: 520 g- Mức cân nhỏ nhất: 0.001 g- Chế độ đếm:+ Đơn vị cân nhỏ nhất: 0.001 g+ Lựa chọn số sản phẩm đếm : 5, 10, 25, 50, 100 cái- Tỷ lệ phần trăm:+ Nhỏ nhất  100% / 0.100 g+ Lớn nhất 100% display: 0.01 %, 0.1 %, 1 %- Độ lặp lại ( độ ...

17200000

Bảo hành : 12 tháng

Cân điện tử kỹ thuật AND FX-5000i

- Mức cân lớn nhất: 5200 g- Mức cân nhỏ nhất: 0.01 g- Chế độ đếm:+ Đơn vị cân nhỏ nhất: 0.01 g+ Lựa chọn số sản phẩm đếm : 5, 10, 25, 50, 100 cái- Tỷ lệ phần trăm:+ Nhỏ nhất  100% / 1.00 g+ Lớn nhất 100% display: 0.01 %, 0.1 %, 1 %- Độ lặp lại ( độ ...

17250000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GF-1200

- Khả năng cân: 1210g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.01g - Sai số: 0.01g - Độ tuyến tính : ±0.02g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không ...

19700000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GF-200

- Khả năng cân: 210g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.001g - Sai số: 0.001g - Độ tuyến tính : ±0.002g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không ...

23500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GF-2000

- Khả năng cân: 2100g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.01g - Sai số: 0.01g - Độ tuyến tính : ±0.02g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không ...

23500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GF-300

- Khả năng cân: 310g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.001g - Sai số: 0.001g - Độ tuyến tính : ±0.002g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không ...

23700000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GF-3000

- Khả năng cân: 3100g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.01g - Sai số: 0.01g - Độ tuyến tính : ±0.02g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không ...

25750000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GF-8000

- Khả năng cân: 8100g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.1g - Sai số: 0.1g - Độ tuyến tính : ±0.1g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±5ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không sử ...

25050000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GX-200

- Khả năng cân: 210g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.001g - Sai số: 0.001g - Độ tuyến tính : ±0.002g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không ...

27500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GF-400

- Khả năng cân: 410g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.001g - Sai số: 0.001g - Độ tuyến tính : ±0.002g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không ...

30500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GF-600

- Khả năng cân: 610g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.001g - Sai số: 0.001g - Độ tuyến tính : ±0.003g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không ...

31500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GF-6100

- Khả năng cân: 6100g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.01g - Sai số: 0.01g - Độ tuyến tính : ±0.03g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không ...

29500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GX-400

- Khả năng cân: 410g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.001g - Sai số: 0.001g - Độ tuyến tính : ±0.002g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không ...

33850000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GX-4000

- Khả năng cân: 4100g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.01g - Sai số: 0.01g - Độ tuyến tính : ±0.02g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không ...

30500000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GF-800

- Khả năng cân: 810g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.001g - Sai số: 0.001g - Độ tuyến tính : ±0.003g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn không ...

30350000

Bảo hành : 12 tháng

Cân kỹ thuật đa năng AND GX-600

- Khả năng cân: 610g - Giá trị cân nhỏ nhất:    0.001g - Sai số: 0.001g - Độ tuyến tính : ±0.003g - Thời gian ổn định (Chế độ ổn định nhanh):   Khoảng 1,5s - Độ trôi theo nhiệt độ  (10°C to 30°C/50°F-80°F): ±2ppm/°C (Khi chế độ tự động hiệu chuẩn ...

32500000

Bảo hành : 12 tháng

12
Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Q. Bình Tân