Máy mài bàn

(61)
Xem dạng lưới

MÁY MÀI BỀ MẶT CỘT ĐÔI SHDC-60240

DUNG TÍCHSHDC-6087SHDC-60120SHDC-60160SHDC-60200SHDC-60240bàn du lịch74,8 X 92,5 inch (1.900 x 2.350 mm)74,8 X 124 inch (1.900 x 3.150 mm)74,8 x 163,4 (1.900 x 4.150 mm)74,8 x 202,8 inch (1.900 x 5.150 mm)74,8 x 242,1 inch (1.900 x 6.150 mm)Trung tâm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT CỘT ĐÔI SHDC-60200

DUNG TÍCHSHDC-6087SHDC-60120SHDC-60160SHDC-60200SHDC-60240bàn du lịch74,8 X 92,5 inch (1.900 x 2.350 mm)74,8 X 124 inch (1.900 x 3.150 mm)74,8 x 163,4 (1.900 x 4.150 mm)74,8 x 202,8 inch (1.900 x 5.150 mm)74,8 x 242,1 inch (1.900 x 6.150 mm)Trung tâm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT CỘT ĐÔI SHDC-60160

DUNG TÍCHSHDC-6087SHDC-60120SHDC-60160SHDC-60200SHDC-60240bàn du lịch74,8 X 92,5 inch (1.900 x 2.350 mm)74,8 X 124 inch (1.900 x 3.150 mm)74,8 x 163,4 (1.900 x 4.150 mm)74,8 x 202,8 inch (1.900 x 5.150 mm)74,8 x 242,1 inch (1.900 x 6.150 mm)Trung tâm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT CỘT ĐÔI SHDC-60120

DUNG TÍCHSHDC-6087SHDC-60120SHDC-60160SHDC-60200SHDC-60240bàn du lịch74,8 X 92,5 inch (1.900 x 2.350 mm)74,8 X 124 inch (1.900 x 3.150 mm)74,8 x 163,4 (1.900 x 4.150 mm)74,8 x 202,8 inch (1.900 x 5.150 mm)74,8 x 242,1 inch (1.900 x 6.150 mm)Trung tâm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT CỘT ĐÔI SHDC-6087

DUNG TÍCHSHDC-6087SHDC-60120SHDC-60160SHDC-60200SHDC-60240bàn du lịch74,8 X 92,5 inch (1.900 x 2.350 mm)74,8 X 124 inch (1.900 x 3.150 mm)74,8 x 163,4 (1.900 x 4.150 mm)74,8 x 202,8 inch (1.900 x 5.150 mm)74,8 x 242,1 inch (1.900 x 6.150 mm)Trung tâm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT CỘT ĐÔI SHDC-47120

DUNG TÍCHSHDC-4780SHDC-47100SHDC-47120bàn du lịch55 x 84,6 inch. (1.397 x 2.148 mm)55 x 104,3 inch. 1.397 x 2.649,2 mm)55 x 104,3 inch (1.397 x 2.649 mm)Trung tâm trục chính đến bề mặt bàn43,3 inch (1.099,8 mm)43,3 inch (1.099,8 mm)43,3 inch (1.099,8 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT CỘT ĐÔI SHDC-47100

DUNG TÍCHSHDC-4780SHDC-47100SHDC-47120bàn du lịch55 x 84,6 inch. (1.397 x 2.148 mm)55 x 104,3 inch. 1.397 x 2.649,2 mm)55 x 104,3 inch (1.397 x 2.649 mm)Trung tâm trục chính đến bề mặt bàn43,3 inch (1.099,8 mm)43,3 inch (1.099,8 mm)43,3 inch (1.099,8 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT CỘT ĐÔI SHDC-4780

DUNG TÍCHSHDC-4780SHDC-47100SHDC-47120bàn du lịch55 x 84,6 inch. (1.397 x 2.148 mm)55 x 104,3 inch. 1.397 x 2.649,2 mm)55 x 104,3 inch (1.397 x 2.649 mm)Trung tâm trục chính đến bề mặt bàn43,3 inch (1.099,8 mm)43,3 inch (1.099,8 mm)43,3 inch (1.099,8 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT CỘT ĐÔI SHDC-40160

THÔNG SỐ KỸ THUẬTDUNG TÍCHSHDC-4060SHDC-40100SHDC-40120SHDC-40160bàn du lịch47,25 x 65 inch (1.200,15 x 1651 mm)47,25 X 104 inch (1.200,15 x 2641,6 mm)47,2 x 124 inch 1.198,8 x 3.149,6 mm47,2 x 163,4 inch (1.198,8 x 4.150 mm)Trung tâm trục chính đến ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT CỘT ĐÔI SHDC-40120

THÔNG SỐ KỸ THUẬTDUNG TÍCHSHDC-4060SHDC-40100SHDC-40120SHDC-40160bàn du lịch47,25 x 65 inch (1.200,15 x 1651 mm)47,25 X 104 inch (1.200,15 x 2641,6 mm)47,2 x 124 inch 1.198,8 x 3.149,6 mm47,2 x 163,4 inch (1.198,8 x 4.150 mm)Trung tâm trục chính đến ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT CỘT ĐÔI SHDC-40100

THÔNG SỐ KỸ THUẬTDUNG TÍCHSHDC-4060SHDC-40100SHDC-40120SHDC-40160bàn du lịch47,25 x 65 inch (1.200,15 x 1651 mm)47,25 X 104 inch (1.200,15 x 2641,6 mm)47,2 x 124 inch 1.198,8 x 3.149,6 mm47,2 x 163,4 inch (1.198,8 x 4.150 mm)Trung tâm trục chính đến ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT CỘT ĐÔI SHDC-4060

THÔNG SỐ KỸ THUẬTDUNG TÍCHSHDC-4060SHDC-40100SHDC-40120SHDC-40160bàn du lịch47,25 x 65 inch (1.200,15 x 1651 mm)47,25 X 104 inch (1.200,15 x 2641,6 mm)47,2 x 124 inch 1.198,8 x 3.149,6 mm47,2 x 163,4 inch (1.198,8 x 4.150 mm)Trung tâm trục chính đến ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT CỘT DI ĐỘNG SHT-30120-2A

DUNG TÍCHSHT-3060-2ASHT-30120-2Abàn du lịch31,9 x 65 inch.(810,2 x 1.651mm)31,9 x 124 inch.(810,2 x 3.149mm)Trung tâm trục chính đến bề mặt bàn27,6 inch(701,04mm)27,6 inch(701,04mm)BÀNSHT-3060-2ASHT-30120-2ABề mặt công việc29,5 x 59 inch.(749,4 x 1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT CỘT DI ĐỘNG SHT-3000-2A

DUNG TÍCHSHT-3060-2ASHT-30120-2Abàn du lịch31,9 x 65 inch.(810,2 x 1.651mm)31,9 x 124 inch.(810,2 x 3.149mm)Trung tâm trục chính đến bề mặt bàn27,6 inch(701,04mm)27,6 inch(701,04mm)BÀNSHT-3060-2ASHT-30120-2ABề mặt công việc29,5 x 59 inch.(749,4 x 1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT CỘT DI CHUYỂN SHT-2487-2A

THÔNG SỐ KỸ THUẬT DUNG TÍCHSHT-2447-2ASHT-2460-2ASHT-2487-2Abàn du lịch26 x 53 inch (660 x 1.350 mm)26 x 65 inch (660 x 1.650 mm)26 x 93 inch (660 x 2.350 mm)Trung tâm trục chính đến bề mặt bàn28 inch (700 mm)28 inch (700 mm)28 inch (700 mm)BÀNSHT ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT CỘT DI CHUYỂN SHT-2460-2A

THÔNG SỐ KỸ THUẬT DUNG TÍCHSHT-2447-2ASHT-2460-2ASHT-2487-2Abàn du lịch26 x 53 inch (660 x 1.350 mm)26 x 65 inch (660 x 1.650 mm)26 x 93 inch (660 x 2.350 mm)Trung tâm trục chính đến bề mặt bàn28 inch (700 mm)28 inch (700 mm)28 inch (700 mm)BÀNSHT ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT CỘT DI CHUYỂN SHT-2447-2A

THÔNG SỐ KỸ THUẬT DUNG TÍCHSHT-2447-2ASHT-2460-2ASHT-2487-2Abàn du lịch26 x 53 inch (660 x 1.350 mm)26 x 65 inch (660 x 1.650 mm)26 x 93 inch (660 x 2.350 mm)Trung tâm trục chính đến bề mặt bàn28 inch (700 mm)28 inch (700 mm)28 inch (700 mm)BÀNSHT ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT CỘT DI CHUYỂN SHT-2487-2A

THÔNG SỐ KỸ THUẬT DUNG TÍCHSHT-2447-2ASHT-2460-2ASHT-2487-2Abàn du lịch26 x 53 inch (660 x 1.350 mm)26 x 65 inch (660 x 1.650 mm)26 x 93 inch (660 x 2.350 mm)Trung tâm trục chính đến bề mặt bàn28 inch (700 mm)28 inch (700 mm)28 inch (700 mm)BÀNSHT ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT CỘT DI CHUYỂN SHT-2460-2A

THÔNG SỐ KỸ THUẬT DUNG TÍCHSHT-2447-2ASHT-2460-2ASHT-2487-2Abàn du lịch26 x 53 inch (660 x 1.350 mm)26 x 65 inch (660 x 1.650 mm)26 x 93 inch (660 x 2.350 mm)Trung tâm trục chính đến bề mặt bàn28 inch (700 mm)28 inch (700 mm)28 inch (700 mm)BÀNSHT ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT CỘT DI CHUYỂN SHT-2447-2A

THÔNG SỐ KỸ THUẬT DUNG TÍCHSHT-2447-2ASHT-2460-2ASHT-2487-2Abàn du lịch26 x 53 inch (660 x 1.350 mm)26 x 65 inch (660 x 1.650 mm)26 x 93 inch (660 x 2.350 mm)Trung tâm trục chính đến bề mặt bàn28 inch (700 mm)28 inch (700 mm)28 inch (700 mm)BÀNSHT ...

0

Bảo hành : 0 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT CỘT DI ĐỘNG SHT-2000-2A

DUNG TÍCHSHT-2047-2ASHT-2060-2Abàn du lịch22 x 53 inch (560 x 1.350 mm)22 x 65 inch (560 x 1.650 mm)Trung tâm trục chính đến bề mặt bàn28 inch (700 mm)28 inch (700 mm)BÀNSHT-2047-2ASHT-2060-2ABề mặt công việc20 x 47 inch (500 x 1.200 mm)20 x 60 inch ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT TỰ ĐỘNG SH-1632-2A

THÔNG SỐ KỸ THUẬTDUNG TÍCHINCHHỆ MÉTKhoảng cách tối đa : Bàn đến Trung tâm trục chính24 inch600BÀNINCHHỆ MÉTKích thước bảng16 x 32in.400x800mmdu lịch dọc36 inch914 mmDu lịch chéo17,6 inch447 mmNGUỒN CẤP DỮ LIỆU THEO CHIỀU DỌC CỦA BẢNGINCHHỆ MÉTNạp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT TỰ ĐỘNG SH-1224-2A

THÔNG SỐ KỸ THUẬTDUNG TÍCHINCHHỆ MÉTKhoảng cách tối đa : Bàn đến Trung tâm trục chính20 inch500mmBÀNINCHHỆ MÉTKích thước bảng12 x 24in.300x600mmdu lịch dọc27,6 inch701mmDu lịch chéo14 inch355 mmNGUỒN CẤP DỮ LIỆU THEO CHIỀU DỌC CỦA BẢNGINCHHỆ MÉTNạp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT TỰ ĐỘNG SH-920-2A

DUNG TÍCHINCHHỆ MÉTKhoảng cách tối đa : Bàn đến Trung tâm trục chính20 inch500mmBÀNINCHHỆ MÉTKích thước bảng9 x 20in.300x600mmdu lịch dọc26 inch660mmDu lịch chéo11 inch280mmNGUỒN CẤP DỮ LIỆU THEO CHIỀU DỌC CỦA BẢNGINCHHỆ MÉTNạp tay mỗi cuộc cách ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT TỰ ĐỘNG SG-820-2AN

DUNG TÍCHINCHHỆ MÉTChiều dài mài tối đa21,7 inch551,18 mmChiều rộng mài tối đa8,7 inch220,98 mmKhoảng cách tối đa : Bàn đến Trung tâm trục chính15,7 inch398,78mmBÀNINCHHỆ MÉTKích thước bảng8 x 20in.203,2x508mmdu lịch dọc23,6 inch599,4 mmDu lịch chéo9 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT SG-820-2A

DUNG TÍCHINCHHỆ MÉTChiều dài mài tối đa21,7 inch551,18 mmChiều rộng mài tối đa8,7 inch220,98 mmKhoảng cách tối đa : Bàn đến Trung tâm trục chính15,7 inch398,78mmBÀNINCHHỆ MÉTKích thước bảng8 x 20in.203,2x508mmdu lịch dọc23,6 inch599,4 mmDu lịch chéo9 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT SG-618-2AN

DUNG TÍCHINCHHỆ MÉTChiều dài mài tối đa19,7 inch500,38mmChiều rộng mài tối đa5,9 inch149,8mmKhoảng cách tối đa : Bàn đến Trung tâm trục chính16 inch406,4mmBÀNINCHHỆ MÉTKích thước bảng6 x 18,3 inch152,4x464,8mmdu lịch dọc21,6 inch548,6 mmDu lịch chéo7 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT SHARP SG-618-2AN

DUNG TÍCHINCHHỆ MÉTChiều dài mài tối đa19,7 inch500,38mmChiều rộng mài tối đa5,9 inch149,8mmKhoảng cách tối đa : Bàn đến Trung tâm trục chính16 inch406,4mmBÀNINCHHỆ MÉTKích thước bảng6 x 18,3 inch152,4x464,8mmdu lịch dọc21,6 inch548,6 mmDu lịch chéo7 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT SG-618-2A

DUNG TÍCHINCHHỆ MÉTChiều dài mài tối đa19,7 inch500,38mmChiều rộng mài tối đa5,9 inch149,8mmKhoảng cách tối đa : Bàn đến Trung tâm trục chính16 inch406,4mmBÀNINCHHỆ MÉTKích thước bảng6 x 18,3 inch152,4x464,8mmdu lịch dọc21,6 inch548,6 mmDu lịch chéo7 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI BỀ MẶT SHARP SG-618

THÔNG SỐ KỸ THUẬTDUNG TÍCHINCHHỆ MÉTChiều dài mài tối đa18,5 inch470 mmChiều rộng mài tối đa6,3 inch160mmKhoảng cách tối đa : Bàn đến Trung tâm trục chính15,7 inch400mmBÀNINCHHỆ MÉTKích thước bảng6 x 18,3 inch150x465mmdu lịch dọc18,9 inch480mmDu lịch ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec STP-618CII

Hãng sản xuất Supertec Loại máymàiMáymài phẳng Khả năng mài • Mài phẳng Chi tiết khả năng mài Chiều dài mài tối đa (mm): 480 Chiều rộng mài tối đa (mm) : 170 Kích thước bàn làm việc 150 x 450 Kích thước đá mài ø203 x 12.7 x 31.75 Tốc độ quay ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec G20P-40M

Hãng sản xuất Supertec Khả năng mài • Mài tròn ngoài Chi tiết khả năng mài Đường kính mài lớn nhất ( mm / inch): ø200 (ø8) Kích thước đá mài ø355 x 38 x ø127 Tốc độ quay trục chính (v/p) 483 Động cơ Động cơ trục đá mài ( hp ): 3 (4P) Động cơ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec G20P-50CII

Hãng sản xuất Supertec Khả năng mài • Mài tròn ngoài Chi tiết khả năng mài Đường kính mài lớn nhất ( mm / inch): ø200 (ø8) Kích thước đá mài ø355 x 38 x ø127 Tốc độ quay trục chính (v/p) 483 Động cơ Động cơ trục đá mài ( hp ): 3 (4P) Động cơ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bề mặt SG-2050AH

MụcĐơn vịSG-2050H / AH / AHR / AHDKích thước bảng (WxL)mm200x460Hành trình trên bàn (XxY)mm510x238Tối đakhoảng cách từ tâm trục chính đến bànmm450Kích thước mâm cặp từ tínhmm200x460Tốc độ di chuyển dọc của bànm / phút7 ~ 25Bàn di chuyển ngangNguồn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng thủy lực STP-1022AD

Khả năng mài   Kích thước bàn (mm)   Chiều dài mài tối đa (mm)   Chiều rộng mài tối đa (mm)   Khoảng cách tối đa từ mặt bàn đến tâm trục chính (mm)   Tải trọng tối đa của bàn (kgs)   Kích thước bàn từ (mm)   200x500   550   210   415   300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec STP-2040ADCII

Hãng sản xuất Supertec Loại máymàiMáymài phẳng Khả năng mài • Mài phẳng Chi tiết khả năng mài Chiều dài mài tối đa (mm): 1050 Chiều rộng mài tối đa (mm) : 510 Kích thước bàn làm việc 500x1000 Kích thước đá mài 355x50x127 Tốc độ quay trục chính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec STP-2A2040

Hãng sản xuất Supertec Loại máymàiMáymài phẳng Khả năng mài • Mài phẳng Chi tiết khả năng mài Chiều dài mài tối đa (mm): 1050 Chiều rộng mài tối đa (mm) : 510 Kích thước bàn làm việc 500x1000 Kích thước đá mài 355x50x127 Tốc độ quay trục chính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec STP-1834A

Hãng sản xuất Supertec Loại máymàiMáymài phẳng Khả năng mài • Mài phẳng Chi tiết khả năng mài Chiều dài mài tối đa (mm): 850 Chiều rộng mài tối đa (mm) : 410 Kích thước bàn làm việc 400x800 Kích thước đá mài 355x50x127 Tốc độ quay trục chính (v ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec STP-1428ADCII

Hãng sản xuất Supertec Loại máymàiMáymài phẳng Khả năng mài • Mài phẳng Chi tiết khả năng mài Chiều dài mài tối đa (mm): 650 Chiều rộng mài tối đa (mm) : 310 Kích thước bàn làm việc 300x600 Kích thước đá mài 305x31x76 Tốc độ quay trục chính (v/p ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec STP-1022ADCII

Hãng sản xuất Supertec Loại máymàiMáymài phẳng Khả năng mài • Mài phẳng Chi tiết khả năng mài Chiều dài mài tối đa (mm): 550 Chiều rộng mài tối đa (mm) : 210 Kích thước bàn làm việc 200x500 Kích thước đá mài 205x22x32 Tốc độ quay trục chính (v/p ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec STP-1022A

Hãng sản xuất Supertec Loại máymàiMáymài phẳng Khả năng mài • Mài phẳng Chi tiết khả năng mài Chiều dài mài tối đa (mm): 550 Chiều rộng mài tối đa (mm) : 210 Kích thước bàn làm việc 200x500 Kích thước đá mài 205x22x32 Tốc độ quay trục chính (v/p ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec G32P-60H

Hãng sản xuất Supertec Khả năng mài • Mài tròn ngoài Chi tiết khả năng mài Đường kính mài lớn nhất ( mm / inch): 300 (12") Kích thước đá mài Ø405x50Ø127 Tốc độ quay trục chính (v/p) 350 Động cơ Động cơ trục đá mài ( hp ): 7 ½ Động cơ đầu máy ( ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec G38P-75CNC

Hãng sản xuất Supertec Khả năng mài • Mài tròn ngoài Chi tiết khả năng mài Đường kính mài tối đa (mm \ inch) : Ø360 (Ø14) Tải trọng tối đa (kg \ lb) : 150 (330) Kích thước đá mài Ø455x50~100xØ152.4 Tốc độ quay trục chính (v/p) 350 Động cơ Động ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec G38A-75CNC

Hãng sản xuất Supertec Khả năng mài • Mài tròn ngoài Chi tiết khả năng mài Đường kính mài tối đa (mm \ inch) : Ø360 (Ø14) Tải trọng tối đa (kg \ lb) : 150 (330) Kích thước đá mài Ø510x50~100xØ152.4 Tốc độ quay trục chính (v/p) 350 Động cơ Động ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec G32A-75CNC

Hãng sản xuất Supertec Khả năng mài • Mài tròn ngoài Chi tiết khả năng mài Đường kính mài tối đa (mm \ inch) : Ø300 (Ø12) Tải trọng tối đa (kg \ lb) : 150 (330) Kích thước đá mài Ø510x50~100xØ152.4 Tốc độ quay trục chính (v/p) 350 Động cơ Động ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec STP-618CXII

Hãng sản xuất Supertec Loại máymàiMáymài phẳng Khả năng mài • Mài phẳng Chi tiết khả năng mài Chiều dài mài tối đa (mm): 480 Chiều rộng mài tối đa (mm) : 170 Kích thước bàn làm việc 150 x 450 Kích thước đá mài ø203 x 12.7 x 31.75 Tốc độ quay ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec STP-1A618

Hãng sản xuất Supertec Loại máymàiMáymài phẳng Khả năng mài • Mài phẳng Chi tiết khả năng mài Chiều dài mài tối đa (mm): 480 Chiều rộng mài tối đa (mm) : 170 Kích thước bàn làm việc 150 x 450 Kích thước đá mài ø203 x 12.7 x 31.75 Tốc độ quay ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec STP-2060ADCII

Hãng sản xuất Supertec Loại máymàiMáymài phẳng Khả năng mài • Mài phẳng Chi tiết khả năng mài Chiều dài mài tối đa (mm): 1550 Chiều rộng mài tối đa (mm) : 510 Kích thước bàn làm việc 500x1500 Kích thước đá mài 355x50x127 Tốc độ quay trục chính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12