Máy bơm xoáy

(20)
Xem dạng lưới

Máy bơm xoáy IPZ750

-          Model : IPZ750 -          Oputut Power (kP): 0.75 -          Oputut Power (HP): 1 -          Max.head (m): 50 -          Max. flow (L/min):50 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy 1DBZ-45

-          Model : 1DBZ-45 -          Oputut Power (kP): 0.55 -          Oputut Power (HP): 0.75 -          Max.head (m): 45 -          Max. flow (L/min):45 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy IPZ370

-          Model : IPZ370 -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 35 -          Max. flow (L/min):40 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy DB750A

-          Model : DB750A -          Oputut Power (kP): 0.75 -          Oputut Power (HP): 1.0 -          Max.head (m): 60 -          Max. flow (L/min):50 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy DB550A

-          Model : DB550A -          Oputut Power (kP): 0.55 -          Oputut Power (HP): 0.75 -          Max.head (m): 50 -          Max. flow (L/min):45 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy DB370A

-          Model : DB370A -          Oputut Power (kP): 0.40 -          Oputut Power (HP): 0.6 -          Max.head (m): 40 -          Max. flow (L/min):40 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy DB125A

-          Model : DB125A -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 32 -          Max. flow (L/min):33 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy KF-0

-          Model : KF-0 -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 35 -          Max. flow (L/min):35 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy PM-16

-          Model : PM-16 -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 32 -          Max. flow (L/min):35 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy IP-55

-          Model : IP-55 -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 32 -          Max. flow (L/min):35 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy KF-2

-          Model : KF-2 -          Oputut Power (kP): 0.75 -          Oputut Power (HP): 1 -          Max.head (m): 45 -          Max. flow (L/min):50 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy KF-1

-          Model : KF-1 -          Oputut Power (kP): 0.35 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 35 -          Max. flow (L/min):35 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy QB60-1

-          Model : QB60-1 -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 32 -          Max. flow (L/min): 35 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy QB80

-          Model : QB80 -          Oputut Power (kP): 0.75 -          Oputut Power (HP): 1.0 -          Max.head (m): 55 -          Max. flow (L/min): 50 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy QB70

-          Model : QB70 -          Oputut Power (kP): 0.55 -          Oputut Power (HP): 0.75 -          Max.head (m): 48 -          Max. flow (L/min): 45 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy 1DB-65

-          Model : 1DB-65 -          Oputut Power (kP): 0.75 -          Oputut Power (HP): 1 -          Max.head (m):55 -          Max. flow (L/min): 50 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy 1DB-45

-          Model : 1DB-45 -          Oputut Power (kP): 0.55 -          Oputut Power (HP): 0.75 -          Max.head (m):45 -          Max. flow (L/min): 45 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy 1DB-35

-          Model : 1DB-35 -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 32 -          Max. flow (L/min): 35 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy TM-60

-          Model : TM-60 -          Oputut Power (kP): 0.37 -          Oputut Power (HP): 0.5 -          Max.head (m): 32 -          Max. flow (L/min): 35 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bơm xoáy 1DBZ-65

-          Model : 1DBZ-65 -          Oputut Power (kP): 0.75 -          Oputut Power (HP): 1 -          Max.head (m): 50 -          Max. flow (L/min):50 -          Max.suct (m): 8 -          Outlet/Inlet (inch): 1­” x 1” ...

0

Bảo hành : 12 tháng