Bộ thiết bị giảng dạy cho Giáo viên

(3)
Xem dạng lưới

T3 Packages - Phổ thông

Tên thiết bị Bộ Giáo viên Phổ thông Voyage 200   Ti-89 Titanium VSC for teacher   Ti-Nspire   Ti-84 Plus Silver Edition VSC for teacher ü Ti-Presenter ü Ti-ViewScreen Panel ü Ti-Keyboard ü Ti-84 Presentaion link ...

17400000

Bảo hành : 0 tháng

T3 Packages - Phổ thông cao cấp

Tên thiết bị Bộ Giáo viên Phổ thông cao cấp Voyage 200   Ti-89 Titanium VSC for teacher   Ti-Nspire ü Ti-84 Plus Silver Edition VSC for teacher   Ti-Presenter ü Ti-ViewScreen Panel ü Ti-Keyboard ü Ti-84 Presentaion link ü ...

18260000

Bảo hành : 0 tháng

T3 Packages - Đại học

Tên thiết bị Bộ Giảng viên Đại học Voyage 200 ü Ti-89 Titanium VSC for teacher ü Ti-Nspire   Ti-84 Plus Silver Edition VSC for teacher   Ti-Presenter ü Ti-ViewScreen Panel ü Ti-Keyboard ü Ti-84 Presentaion link ...

17600000

Bảo hành : 0 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội