Bộ thí nghiệm môn Hóa cao cấp

(9)
Xem dạng lưới

Bộ Colorimeter Starter LM-CHA-ST

Bộ thí nghiệm Hóa học LabQuest  MINI Bộ Colorimeter Starter LM-CHA-ST LabQuest Mini ü Stainless Steel Temperature Probe ü pH Sensor ü Gas Pressure Sensor ü Voltage Probe ü Conductivity Probe ü Colorimeter ü Vernier Drop Counter ü Current Probe ORP ...

21000000

Bảo hành : 0 tháng

Bộ Colorimeter Deluxe LM-CHMA-DX

Bộ thí nghiệm Hóa học LabQuest  MINI Bộ Colorimeter Deluxe LM-CHMA-DX LabQuest Mini ü Stainless Steel Temperature Probe ü pH Sensor ü Gas Pressure Sensor ü Voltage Probe ü Conductivity Probe ü Colorimeter ü Vernier Drop Counter ü Current Probe ü ORP ...

32500000

Bảo hành : 0 tháng

Bộ SpectroVis Plus Starter LM-ACSV-ST

Bộ thí nghiệm Hóa học LabQuest  MINI Bộ SpectroVis Plus Starter LM-ACSV-ST LabQuest Mini ü Stainless Steel Temperature Probe ü pH Sensor ü Gas Pressure Sensor ü Voltage Probe ü Conductivity Probe ü Colorimeter Vernier Drop Counter ü Current Probe ORP ...

32000000

Bảo hành : 0 tháng

Bộ SpectroVis Plus Starter LM-ACSV-DX

Bộ thí nghiệm Hóa học LabQuest  MINI Bộ SpectroVis Plus Starter LM-ACSV-DX LabQuest Mini ü Stainless Steel Temperature Probe ü pH Sensor ü Gas Pressure Sensor ü Voltage Probe ü Conductivity Probe ü Colorimeter   Vernier Drop Counter ü Current Probe ü ...

33500000

Bảo hành : 0 tháng

Bộ Starter LQ-CHA-ST

Bộ thí nghiệm Hóa học LabQuest Bộ Starter LQ-CHA-ST Vernier LabQuest ü Stainless Steel Temperature Probe ü pH Sensor ü Gas Pressure Sensor ü Voltage Probe ü Conductivity Probe ü Colorimeter ü Vernier Drop Counter ü Current Probe   ORP Sensor   ...

24380000

Bảo hành : 0 tháng

Bộ Deluxe LQ-CHMA-DX

Bộ thí nghiệm Hóa học LabQuest Bộ Deluxe LQ-CHMA-DX Vernier LabQuest ü Stainless Steel Temperature Probe ü pH Sensor ü Gas Pressure Sensor ü Voltage Probe ü Conductivity Probe ü Colorimeter ü Vernier Drop Counter ü Current Probe ü ORP Sensor ü ...

34760000

Bảo hành : 0 tháng

Bộ Starter CHA-ST

Bộ thí nghiệm Hóa học cao cấp kết nối với Vi tính, máy tính khoa học Texas instruments và Palm. Bộ thí nghiệm Tiền Hóa học LabPro Bộ Starter CHA-ST LabPro Interface ü Stainless Steel Temperature Probe ü pH Sensor ü Gas Pressure Sensor ü Voltage Probe ...

21000000

Bảo hành : 0 tháng

Bộ Standard CH-ADV-SD

Bộ thí nghiệm Tiền Hóa học LabPro Bộ Standard CH-ADV-SD LabPro Interface ü Stainless Steel Temperature Probe ü pH Sensor ü Gas Pressure Sensor ü Voltage Probe ( đã có sẵn) ü Conductivity Probe ü Colorimeter ü Vernier Drop Counter ü Current Probe ü ...

24500000

Bảo hành : 0 tháng

Bộ Deluxe CHA-DX

Bộ thí nghiệm Tiền Hóa học LabPro Bộ Deluxe CHA-DX LabPro Interface ü Stainless Steel Temperature Probe ü pH Sensor ü Gas Pressure Sensor ü Voltage Probe ( đã có sẵn) ü Conductivity Probe ü Colorimeter ü Vernier Drop Counter ü Current Probe ü ORP ...

31000000

Bảo hành : 0 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội