Bộ thí nghiệm Khoa học Tự Nhiên

(11)
Xem dạng lưới

LabQuest - Bộ Starter LQ-PS-ST

Bộ thí nghiệm Khoa Học Tự Nhiên LabQuest Bộ Starter LQ-PS-ST Vernier LabQuest ü Motion Detector  ü Dual-Range Force Sensor  ü pH Sensor  ü Voltage Probe ü 2 Stainless Steel Temperature Probe  ü ...

19580000

Bảo hành : 0 tháng

LabQuest - Bộ Deluxe LQ-PS-DX

Bộ thí nghiệm Khoa Học Tự Nhiên LabQuest Bộ Deluxe LQ-PS-DX Vernier LabQuest ü Motion Detector  ü Dual-Range Force Sensor  ü pH Sensor  ü Voltage Probe ü 2 Stainless Steel Temperature Probe  ü Light Sensor ü Conductivity Probe ü Gas Pressure Sensor ü ...

28000000

Bảo hành : 0 tháng

Easy - Bộ Starter PS-EZ-STR

Bộ thí nghiệm Khoa Học Tự Nhiên Easy Bộ Starter PS-EZ-STR Vernier EasyLink® ü CBR 2 ü Dual-Range Force Sensor ü pH Sensor ü Voltage Probe ü Vernier EasyTemp® ü TI-Kickstand Slide Cover (Đã bao gồm trong Ti-Keyboard) ü ...

12500000

Bảo hành : 0 tháng

Easy - Bộ Standard PS-EZ-SD

Bộ thí nghiệm Khoa Học Tự Nhiên Easy Bộ Standard PS-EZ-SD Vernier EasyLink® ü CBR 2 ü Dual-Range Force Sensor ü pH Sensor ü Voltage Probe ü Vernier EasyTemp® ü TI-Kickstand Slide Cover (Đã bao gồm trong Ti-Keyboard) ü Light Sensor ü Conductivity ...

16700000

Bảo hành : 0 tháng

Easy - Bộ Deluxe PS-EZ-DX

Bộ thí nghiệm Khoa Học Tự Nhiên Easy Bộ Deluxe PS-EZ-DX Vernier EasyLink® ü CBR 2 ü Dual-Range Force Sensor ü pH Sensor ü Voltage Probe ü Vernier EasyTemp® ü TI-Kickstand Slide Cover (Đã bao gồm trong Ti-Keyboard) ü Light Sensor ü Conductivity Probe ...

20700000

Bảo hành : 0 tháng

GO - Bộ Starter PS-GO-STR

Bộ thí nghiệm Khoa Học Tự Nhiên GO! Bộ Starter PS-GO-STR Go! Link Interfaces ü Go! Motion ü Dual-Range Force Sensor ü pH Sensor ü Voltage Probe ü 2 Go!Temp ü ...

13000000

Bảo hành : 0 tháng

GO - Bộ Standard PS-GO-SD

Bộ thí nghiệm Khoa Học Tự Nhiên GO! Bộ Standard PS-GO-SD Go! Link Interfaces ü Go! Motion ü Dual-Range Force Sensor ü pH Sensor ü Voltage Probe ü 2 Go!Temp ü Light Sensor ü Conductivity Probe ü ...

17000000

Bảo hành : 0 tháng

GO - Bộ Deluxe PS-GO-DX

Bộ thí nghiệm Khoa Học Tự Nhiên GO! Bộ Deluxe PS-GO-DX Go! Link Interfaces ü Go! Motion ü Dual-Range Force Sensor ü pH Sensor ü Voltage Probe ü 2 Go!Temp ü Light Sensor ü Conductivity Probe ü Magnetic Field Sensor ü ...

21000000

Bảo hành : 0 tháng

LabPro - Bộ Starter PS-STR

Bộ thí nghiệm Khoa Học Tự Nhiên LabPro Bộ Starter PS-STR LabPro Interface ü Motion Detector  ü Dual-Range Force Sensor  ü pH Sensor  ü Voltage Probe ü 2 Stainless Steel Temperature Probe  ü ...

16000000

Bảo hành : 0 tháng

LabPro - Bộ Standard PS-SD

Bộ thí nghiệm Khoa Học Tự Nhiên LabPro Bộ Standard PS-SD LabPro Interface ü Motion Detector  ü Dual-Range Force Sensor  ü pH Sensor  ü Voltage Probe ü 2 Stainless Steel Temperature Probe  ü Light Sensor ü Conductivity Probe ü ...

20200000

Bảo hành : 0 tháng

LabPro - Bộ Deluxe PS-DX

Bộ thí nghiệm Khoa Học Tự Nhiên LabPro Bộ Deluxe PS-DX LabPro Interface ü Motion Detector  ü Dual-Range Force Sensor  ü pH Sensor  ü Voltage Probe ü 2 Stainless Steel Temperature Probe  ü Light Sensor ü Conductivity Probe ü Gas Pressure Sensor ü ...

24450000

Bảo hành : 0 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
Được quan tâm